Prima   »  Serviciul de presă   »  Funcţii vacante » Anunț cu privire la funcția publica vacanta -inspector principal al Direcţiei control calităţii produselor pentru construcţii şi drumuri.

Anunț cu privire la funcția publica vacanta -inspector principal al Direcţiei control calităţii produselor pentru construcţii şi drumuri.

  imprimare
03.07.2017   727 accesări  

 


Funcţie publică vacantă: inspector principal al Direcţiei control calităţii produselor pentru construcţii şi drumuri.

SCOPUL GENERAL al funcţiei de Şef-adjunct al Direcţiei control calităţii produselor pentru construcţii şi drumuri.

  • Organizarea şi exercitarea controlului de stat asupra respectării prevederilor legislaţiei în construcţii, actelor normative în vigoare referitoare la producerea, extragerea şi furnizarea produselor pentru construcţii, construcţia şi reparaţia drumurilor.

         SARCINILE DE BAZĂ:

  • Participă şi poartă răspundere de efectuarea controalelor la întreprinderile ce fabrică produse pentru construcţii, laboratoarelor de încercări fizico-mecanice în domeniu, lucrărilor de construcţie-montaj ce ţine de utilizarea produselor pentru construcţii, reparaţia şi construcţia drumurilor şi controlul îndeplinirii prescripţiilor înmînate;
  • Participă la elaborarea şi realizarea programelor de activitate, rapoartelor, dărilor de seamă privind activitatea Direcţiei pe perioada stabilită;
  • Efectuează analize, sinteze, note-informative şi măsuri preventive şi de ameliorare a situaţiei în domeniul producerii produselor pentru construcţii, precum construcţia şi reparaţia drumurilor;
  • Participă la expoziţii, seminare şi conferinţe republicane, zonale în comun cu alte instituţii pe problemele calităţii produselor în domeniul construcţiilor în comisia de acreditare şi atestare a laboratoarelor de încercări din cadrul Sistemului de Acreditare şi Sistemului Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor;
  • Acordă ajutor metodologic, teoretic şi practic inspectorilor din teritoriu privind tehnologiile moderne şi produsele noi utilizate în construcţii din informaţiile selectate;
  • Colaborează cu alte organe de control ale statului, autorităţilor publice locale, specialiştii în domeniu în vederea respectării sistemului calităţii în construcţii şi la întreprinderile specializate în fabricarea, extragerea şi furnizarea produselor şi articolelor pentru construcţii.

         CERINŢE:

-         studii: Superioare de licenţă sau echivalente, preferenţial în domeniul construcţiilor.

-         Nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;

-         Este apt, din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

-         Studii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul construcţiei şi reparaţia drumurilor;

-         3 ani experienţă profesională în domeniu;

-         Cunoaşterea legislaţiei în domeniu, managementul în domeniul construcţiei. Cunoaşterea politicilor şi procedurilor de planificare, precum şi practicilor pozitive în domeniu;

-         Abilităţi bune de comunicare;

-         Abilităţi de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză;

-         Cunoaşterea limbilor română şi rusă;

-         Cunoaşterea limbii engleze reprezintă un avantaj;

-         Abilităţi de utilizare a computerului.

ABILITĂŢI: să posede capacităţi organizatorice, de lucru cu informaţia, comunicare eficientă, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou.

ATITUDINI/comportamente: să fie obiectiv, responsabil, respectuos faţă de colaboratori de serviciu, receptiv la idei noi, loial, să manifeste tendinţă către dezvolatare profesională continuă.

 

Actele necesare de a fi prezentate 

1.      Copia buletinului de identitate;

2.      Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare (pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale p/u a verifica veridicitatea lor);

3.      Copia carnetului de muncă (pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale p/u a verifica veridicitatea lor);

4.      Certificat medical,;

5.      Cazier judiciar (Poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

6.      Formular de participare la concurs conform formularului aprobat prin Hotarirea Guvernului 201 din 11.03.2009 (anexa).

 Persoanele interesate urmează să depună personal la adresa str. Constantin Tanase, 9, mun. Chișinău şi la adresa de email nirean.natalia@mail.ru.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs -22.07.2017

Serviciul resurse umane N.Onici. 

Telefon - 022 238024, sau 078800416;

Adresa poştală - MD -2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tanase, 9, b.723.