Prima   »  Serviciul de presă   »  Inspecţia în acţiune   »  Sinteze » Sinteza activităţii Inspecţiei de Stat în Construcţii pentru perioada 04 – 10 noiembrie 2016

Sinteza activităţii Inspecţiei de Stat în Construcţii pentru perioada 04 – 10 noiembrie 2016

  imprimare
25.11.2016   1210 accesări  

 

Inspecţia de Stat în Construcţii prelungeşte cerinţele activităţii de control, reieşind din prevederile  Planului anual de acţiuni pentru anul 2016, întocmit şi aprobat conform atribuţiilor responsabilităţilor stabilite prin Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 25.02.1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii.

Inspecţia va efectua controale planificate/inopinate la agenţii economici cu activităţi în construcţii şi producerea produselor pentru construcţii (materiale, articole, elemente) conform Legii nr. 131 din  08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător cu modificările şi completările ulterioare şi Graficului aprobat de către Cancelaria de Stat.

 

Inspecţia de Stat în Construcţii a efectuat şi alte activităţi

 

 • Colaboratorii Inspecţiei după expirarea termenului de moratoriu, continuă controlul planificat la agenţii economici cu activităţi în domeniul construcţiei conform Planului aprobat de Cancelaria de Stat. 
 • Inspecţia a înaintat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor propuneri privind modificarea urgentă a noului document normativ NCM C.01.08:2016 „Blocuri locative", aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 86 din 08 iulie 2016, privind deschiderea uşilor de intrare în apartamente (în interior) la blocurile locative tipice seria 102, 143, etc. construite în perioada pînă în anul 1995.
 • A examinat solicitarea Ministerului Economiei, nr. 08/2-6330 din 31.10.2016 şi prezentat Avizul la proiectul de Hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului naţional de informare şi comunicare pentru supravegherea pieţei".
 • Inspecţia a examinat interpelarea Cancelariei de Stat, 3604-129 din 22.10.2016, referitoare la plasarea pe site-ul Inspecţiei a sondajului care are drept scop cunoaşterea opiniei mediului de afaceri despre accesibilitatea informaţiei privind controlul de stat şi a creat pe site-ul oficial al instituţiei rubrica separată Control în construcţii, iar în scopul facilităţii accesului mediului de afaceri la serviciile de asistenţă informaţională, precum şi pentru prevenirea cazurilor de abuz din partea instituţiei în efectuarea controalelor de stat, Inspecţia a reactualizat pagina web oficială a instituţiei, conform linkului expediat de Cancelarie de Stat, http://www.gov.md.
 • A examinat solicitarea Ministerului Economiei, nr. 08/2-6227 din 25.10.2016 şi a prezentat informaţii de rigoare asupra măsurilor întreprinse în vederea realizării acţiunilor incluse în Planul de acţiuni pentru prima perioadă (2013-2016), în perioada 1 ianuarie 2016 - prezent (conform tabelului anexat) privind implementarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru perioada 2013-20202, aprobată prin Hotărîrea Guvernului, nr. 560 din 24.07.2013.
 • Colaboratorii Inspecţiei au participat în şedinţa Grupului de Lucru privind realizarea procedurii de achiziţie publică a serviciilor de elaborare a documentaţiei de proiect pentru lucrările de modernizare şi reconstrucţie, organizată de către Centrul de Excelenţă în Educaţie Artistică „Ştefan Neaga", 08.10.2016, 10.00.

 

Controale planificate conform prevederilor Legii nr. 131 din  08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător  - 2

 

efectuate activităţi de control : inspectări  - 123   verificări  -  145

 

Total activităţi -  270

 

Procese-verbale cu privire la contravenţie întocmite, art. 177 - 10, art. 179 - 11,  art.178 --2, total -23

-         transmise în judecată - 23

-         examinate de judecată -  46

-         hotărîri cu aplicarea amenzii - 6/9500 lei 

inclusiv,  Inspectări  la capitolele:

 • Participarea la semnarea fazelor determinante (în faza de execuţie) - 84
 • Examinarea calităţii LCM şi corespunderea lucrărilor executate cu documentaţia de proiect - 10.
 • Examinarea cazurilor de nerespectare a normativelor tehnice privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi - 2.
 • Examinarea în baza solicitărilor şi petiţiilor la compartimentul fondul existent - 27. 

 

- inclusiv, verificări la capitolele:

 • Obiective examinate în baza solicitărilor şi petiţiilor la compartimentul disciplina în urbanism -74.
 • Corectitudinea eliberării actelor emise de autorităţile publice locale - 9.
 • Participarea la etapa de recepţie a obiectivelor - 62.

 

Alte acţiuni

 

 • Autorizaţii de construire (prezentate pentru informare şi luare la evidenţă) - 45.
 • Sistate lucrări de construcţii-montaj - 16 
 • Întocmite şi înmînate  prescripţii pentru încălcarea legislaţiei şi normativelor tehnice în construcţii / inclusiv privind accesul persoanelor cu dizabilităţi 42/1
 • În prezent au parvenit 13 de solicitări de la instituţiile de stat şi agenţii economici privind efectuarea controlului volumelor şi costurilor lucrărilor, în lucru se află 4 obiective.
 • Au fost examinate seturi de documente şi eliberate Avize de participare la licitaţiile publice:
  • lucrări de construcţii-montaj -5,
  • construcţia drumurilor - 0.
 • Înregistrarea şi ţinerea la evidenţă a corespondenţei de

                     intrare: scrisori - 92    petiţii  -24 ,

                               

Examinate:            scrisori - 43 ,  petiţii  - 41 .

Direcţiile, inspecţiile teritoriale :              

                              scrisori - 56,   petiţii  -41,      

    Total:  - scrisori  - 99 ,petiţii  -  82 .