Prima   »  Serviciul de presă   »  Inspecţia în acţiune   »  Sinteze » Sinteza activităţii Inspecţiei de Stat în Construcţii pentru perioada 09 - 15 septembrie 2016

Sinteza activităţii Inspecţiei de Stat în Construcţii pentru perioada 09 - 15 septembrie 2016

  imprimare
23.09.2016   1811 accesări  

 

În  temeiul prevederilor art. 5 al Legii nr. 18 din 4 martie 2016 privind moratoriul asupra controlului de stat, Guvernul Republicii Moldova  prin Hotărîrea nr. 810 din 29 iunie 2016 a decis privitor la prelungirea moratoriului asupra controlului de stat, în condiţiile stabilite de legea menţionată, pentru o perioadă de trei luni, începînd cu  1 iulie 2016, astfel Inspecţia de Stat în Construcţii prelungeşte cerinţele activităţii de control, reieşind din prevederile  Planului anual de acţiuni pentru anul 2016, întocmit şi aprobat conform atribuţiilor responsabilităţilor stabilite prin Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 25.02.1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii.

În perioada menţionată, toate activităţile de zi cu zi se efectuează în baza solicitărilor, petiţiilor şi examinarea cazurilor de nerespectare a legislaţiei ce se referă la executarea construcţiilor  în mod neautorizat.

Totodată, colaboratorii Inspecţiei vor examina minuţios ultimele modificări efectuate la legislaţie şi la normativele tehnice aprobate de către Minister în ultimii 2 ani de activitate, aprecierii realizării acestora în teren la obiectivele aflate în faza de construire.

 

Inspecţia de Stat în Construcţii a efectuat şi alte activităţi

 

 • La solicitarea Ministerului Justiţiei, pe data de 15 septembrie 2016, colaboratorii Inspecţiei de Stat în Construcţii (A. Barbalata şi V. Rabei) au participat la şedinţa de lucru privind modificarea procedurii de examinare a proceselor-verbale contravenţionale de către alte instituţii, în loc de instanţele judecătoreşti şi unor articole din Codul Penal.

(Au fost discuţii, propuneri care vor  fi luate în consideraţie la elaborarea modificărilor pe viitor acestor Coduri).

 • Pentru eficientizarea activităţii inspectorului a fost elaborat proiectul ordinului cu privire la urmărirea executării lucrărilor de construcţii-montaj după depunerea declaraţiei de începere a lucrărilor autorizate şi pînă la recepţia finală.
 • Luînd în consideraţie, că Legea nouă nr. 131 din mai 2015 privind achiziţiile publice prevede obligatoriu prezentarea de către agenţii economici a manualului Calităţii a fost elaborat proiectul ordinului cu privire la modalitatea de verificare a Manualului Calităţii la licitaţiile publice a întreprinderilor/organizaţiilor.
 • La solicitarea Ministerului, Inspecţia a examinat proiectul documentului normativ în construcţii NCM E.04.04:2016 „Protecţia contra acţiunilor mediului ambiant. Proiectarea protecţiei anticorozive a construcţiilor" şi prezentat Avizul cu propuneri Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.
 • Completarea la zi a Raportului privind numărul demersurilor referitoare la iniţierea controlului de stat la faţa locului examinate de către Ministerul Economiei, conform Legii nr. 18 din 4 martie 2016 Privind moratoriul asupra controlului de stat, precum şi a Hotărîrii Guvernului nr. 546 din 4 mai 2016 Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de examinare a demersului referitor la iniţierea controlului de stat la faţa locului în perioada moratoriului.

 

Au fost efectuate inspectări  - 117    verificări  -103      Total activităţi -  220

 

Procese-verbale cu privire la contravenţie întocmite, art. 177 -6, art. 179 - 15,  art.178 - 2, total - 23.

-         transmise în judecată - 23

-         examinate de judecată - 50

-         hotărîri cu aplicarea amenzii -  10/1770 lei 

inclusiv,  Inspectări  la capitolele:

 • Participarea la semnarea fazelor determinante (în faza de execuţie) - 49
 • Examinarea calităţii LCM şi corespunderea lucrărilor executate cu documentaţia de proiect - 7.
 • Examinarea cazurilor de nerespectare a normativelor tehnice privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi - 0.
 • Examinarea în baza solicitărilor şi petiţiilor la compartimentul fondul existent - 61 

 

- inclusiv, verificări la capitolele:

 • Obiective examinate în baza solicitărilor şi petiţiilor la compartimentul disciplina în urbanism -60
 • Corectitudinea eliberării actelor emise de autorităţile publice locale - 2.
 • Participarea la etapa de recepţie a obiectivelor - 41.

 

Alte acţiuni

 

 • Autorizaţii de construire (prezentate pentru informare şi luare la evidenţă) - 42.
 • Sistate lucrări de construcţii-montaj -20 
 • Întocmite şi înmînate  prescripţii pentru încălcarea legislaţiei şi normativelor tehnice în construcţii / inclusiv privind accesul persoanelor cu dizabilităţi 37/-
 • În prezent au parvenit 18 de solicitări de la instituţiile de stat şi agenţii economici privind efectuarea controlului volumelor şi costurilor lucrărilor, în lucru se află 36 obiective.
 • Au fost examinate seturi de documente şi eliberate Avize de participare la licitaţiile publice:
  • lucrări de construcţii-montaj -8,
  • construcţia drumurilor -1
 • De către cancelaria Inspecţiei au fost recepţionate şi înregistrate -121  scrisori (inclusiv demersuri, adresări, sesizări de la organele ierarhic superioare, organele de drept, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale), petiţii de la persoane fizice - 32 .

 

Examinate:            scrisori - 65  ,   petiţii  - 30  .

inspecţiile teritoriale :              

                              scrisori - 81,   petiţii  -  30  ,      

    Total:  - scrisori  -  146 ,  petiţii  - 60  .